tiistai 3. helmikuuta 2015

Emansipatorinen yhteiskuntatiede ja utopiat

Osallistun tuleville Sosiologipäiville esitelmälläni "Emansipatorinen yhteiskuntatiede ja utopiat". Ohessa esitelmän abstrakti.

Emansipatorinen yhteiskuntatiede ja utopiat
Keijo Lakkala, Helsingin yliopisto

Esitelmän tarkoituksena on tarkastella marxilaisen sosiologin Erik Olin Wrightin käsityksiä
emansipatorisesta yhteiskuntatieteestä sekä sen yhteydestä yhteiskunnallisiin utopioihin. Kirjassaan Envisioning Real Utopias (Verso, 2010) Wright tutkii käsityksiään yhteiskuntatieteiden tehtävästä suhteessa mahdollisiin ja toivottaviin päämääriin. Näitä päämääriä kutsuu "todellisiksi utopioiksi" (real utopias).

Wright asettaa emansipatoriselle yhteiskuntatieteelle kaksi tehtävää: diagnoosin ja kritiikin. Yhteiskunnan tila diagnosoidaan ja sitä kritisoidaan Wrightin mukaan vähintäänkin implisiittisen oikeudenmukaisuusteorian mukaisesti. Yhteiskunnan tutkiminen ja tavoite kehittää sitä oikeudenmukaisemmaksi on yksi emansipatorisen yhteiskuntatieteen keskeisistä tehtävistä. Se asettaa tavoitteita kohti oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa ja kertoo kuinka sinne päästään. Niinpä se ottaa huomioon yhtä lailla sen, mikä on toivottavaa sekä sen, mikä on toteutettavissa. Näin emansipatorisen yhteiskuntatieteen kysymykseksi tulevat mahdolliset maailmat, toteutettavissa olevat vaihtoehdot.

Esitelmässä todetaan, että mahdollisuuden käsite on olennainen yhteiskunnallisten vaihtoehtojen tutkimisessa. Saksalainen, Frankfurtin koulukunnan kriittistä yhteiskuntateoriaakin innoittanut filosofi Ernst Bloch on mahdollisuuden käsitteen avulla erotellut kaksi utopian käsitettä: abstraktin ja konkreetin utopian. Abstrakti utopia on korkeintaan formaalisti mahdollinen. Se on kaunis, sisäisesti johdonmukainen utopia, joka ei kuitenkaan ole konkreetisti toteutettavissa. Se on siis toivottava näkymä, mutta ei lainkaan toteutettavissa. Konkreetti utopia puolestaan on dialektisesti mahdollinen: se sitoo ihmisten yhteiskunnalliset toiveet yhteiskunnan konreettiin, empiiriseen tutkimukseen. Konkreetissa utopiassa subjektiiviset toiveet törmäävät objektiiviseen todellisuuteen.
Konkreetissa utopiassa toiveiden toteutumisen mahdollisuutta rajoittavat objektiiviset olosuhteet. Koska sekä Bloch että Wright operoivat marxilaisen ajattelutradition sisällä, nousee esitelmässä esille kysymys yhteiskunnallisista vaihtoehdoista sekä niiden toteuttajista. Niinpä on huomioitava paitsi kysymys toivottavista päämääristä, myös se, kenen näkökulmasta tavoitteet ovat toivottavia. Engels määritteli tekstissään Kommunismin periaatteet kommunismin opiksi proletariaatin vapautumisen ehdoista. Kommunismi on siis proletariaatin historiallisesta tilanteesta nouseva vapautumisen horisontti, joka muuttuu historiallisten olosuhteiden mukana. Marxilainen tutkija Darko Suvin on kutsunut tällaista ajattelua dynaamiseksi utopismiksi vastakohtana valmiiden pohjapiirrosten toteuttamiseen pyrkivälle staattiselle utopismille. Utopioilla on toki normatiiviset ihanteensa, mutta ne ovat myös tiukasti yhteiskunnalliseen todellisuuteen kytkeytyneitä konkreetteja projekteja.

--

Esitelmä pidetään yhteiskuntateorian työryhmässä torstaina 5.3.2015 klo 15-18.00 välisenä aikana.

Paikka: Metsätalo (Unioninkatu 40), Sali 28 (5. krs.)

Ei kommentteja: