torstai 26. elokuuta 2010

Kommentti Ahlmania koskien

makislav kirjoitti: "Ahlmanin pointti on myös siinä mielessä hyvä, että vaikka teoriassa emme uskoisi aksiologiseen metafysiikkaan, tulemme silti käytännöissämme edustaneeksi tiettyjä arvoja, jotka kuvittelemme todellisuuden ominaisuuksiksi. Tiede ja valistus ei itsessään tee arvoista tyhjiä ja merkityksettömiä."

Aloitin juuri Erik Ahlmanin "Arvojen ja välineiden maailma"-teoksen lukemisen, jossa Ahlman (1967, 17) toteaa: "Eettistä on ainoastaan siellä, missä on tahtoa". Vaikka tahto onkin Ahlmanille mitä ilmeisimmin metafyysinen prinsiippi, voimme kuitenkin ymmärtää tahdon käsitteen parhaiten biopsykologisesta näkökulmasta: tahto on tällä tasolla ensisijaisesti ihmisen biologis-psykologinen intentio, joka suuntautuu maailmaan luoden merkityksiä. Freudin tiedostamattomassa on paljon samaa kuin filosofisessa (Schopenhauerilaisessa) tahdon käsitteessä. "Emme voi muuta kuin sanoa, että Schopenhauer oli oikeilla jäljillä asettaessaan tahdon maailman olemukseksi, sen metafyysiseksi perustaksi" (ibid.).

Mitä ilmeisimmin kaikki taideteokset - mutta myös filosofiassa tavatut metafyysiset järjestelmät - ovat tahdon ilmaisuja, ja siksi myös eettisesti merkittäviä.

Jos nyt heitetään tähän kuvioon mukaan tietty bataillelainen twisti, niin metafysiikka voidaan käsittää tuhlauksen aktiksi. Siinä missä tiede ja käsiteanalyysi pyrkii ottamaan todellisuutta haltuun, pyrkivät metafysiikka, uskonto ja taide ilmentämään tuhlaavaa, mutta olemiselle merkityksen tuottavaa aktia. Tämä ajatus käy yksiin Ahlmanin väitteen kanssa, että filosofien "metafyysiset rakennelmat ovat vähemmän kuvauksia todellisuudesta kuin uutta todellisuutta". Tämän vuoksi metafysiikka, ollessaan "tuhlaavaa", on perimmiltään eettistä - olemiselle "mieltä" (Sinn) tuottavaa. Ja koska ihmisellä näyttäisi olevan jopa psykologisesti tällainen tarve (ihmisellä on tarve kohdata todellisuus mielekkäästi järjestyneenä), ei metafysiikkaa voida koskaan väistää filosofisessa eikä tieteellisessä ajattelussa.

Ei kommentteja: