maanantai 8. joulukuuta 2008

Ernst Blochin analyysi natsien retoriikasta ja propagandasta

Ernst Blochin filosofian anti politiikan tutkimukselle on ollut hänen tavassaan eritellä ja tutkia natsipropagandaa sekä sen retoriikkaa. Erityisesti Jyväskylän yliopiston Valtio-opin laitos on ansioitunut mm. Kari Palosen ohella poliittisen käsitemuutoksen ja poliittisen retoriikan alueilla.

Painotusalueita Jyväskylä yliopiston Valtio-opin laitoksella ovat muun muassa:

- politiikan teoria ja käsitehistoria

- poliittisen kielen ja kulttuurin analyysi

- maailmanpolitiikan retorinen analyysi

Ernst Blochin ajattelua on politiikan tutkimuksen näkökulmasta on tutkinut mm. laitoksen yliassistentti Klaus Sondermann. Bloch lähtee analyysissaan natsien tuhatvuotista valtakuntaa koskevasta retoriikasta ja toteaa, ettei tässä puheessa ole mitään järisyttävän uutta ja mullistavaa.

Natsien retoriika keskipiste on ilman muuta puhe 'kolmannesta valtakunnasta'. Ensimmäinen saksalainen valtakuntahan oli ollut Pyhä saksalais-roomalainen imperiumi (Holy Roman Empire) ja toinen valtakunta Bismarckin vuodesta 1871-1918 hallitsema saksalainen imperiumi. Kolmannen valtakunnan oli tarkoitus kestää tuhat vuotta. Tämä tuhatvuotisen valtakunnan odotus ulotti Blochin mukaan juurensa kristillis-juutalaiseen millenialismiin. Muotonsa puolesta natsipropaganda oli lähes puhtaan kristillinen.

Natsismi oli hyvin pirstaleinen ja moniulotteinen kooste erilaisia kopioita eri ajattelusuuntauksista. Se kasvaa millenialismin perinteestä, jonka on huomattu olleen hyvin elinvoimaista vielä 1800-luvun Saksassa. Natsien milleanistinen retoriikka oli siis kuin tehty aikakauden tarpeisiin. Sosialistien ja kommunistien ongelma oli siinä, että he puhuivat "pelkästään totta" (Bloch) eikä heidän puheensa sisältänyt ihmisten kokemusta vastaavaa momentti. Tämä johti siihen että edistyksellisiksi katsotut sosialistiset liikkeet eivät kyenneet vastaamaan ihmisten kokemusmaailmaan odotuksiin. Näin siksi, että saksalainen tietoisuus oli 1900-luvun alussa vielä kiinni agraarielämän kokemuksessa ja sosialistien retoriikka oli tyypillistä ainoastaan teollisuusyhteiskunnan ihmiselle. Natsien retoriikka tähtäsi juuri ihmisten teollisen yhteiskunnan ihmisen jo vanhentuneeseen, mutta elävään agraariseen kokemukseen: tästä johtuu mm. natsien "blut und boden"-retoriikka.

Tällaista tilannetta Bloch kutsuu ajattelussaan 'epäsynkronisuudeksi'- Ajan politiikassa on olennaista non-synkroniset temporaliteetit. Subjektiivinen ja objektiivinen ajautuvat ristiriitaan: agraariyhteiskunnan tietoisuus/kokemus sekä modernin, teollisen maailman objektiivinen todellisuus ajautuvat ristiriitaan. Teollisuusyhteiskunnan aiheuttama patoutunut viha agraarisessa tietoisuudessa ajaa yhteiskunnan irrationaaliseen, epävarmuuden pysäyttämisen tilaan.

Karl Marx ja Friedrich Engels kirjoittavat "Kommunistisessa manifestissa" seuraavaa:

"Constant revolutionising of production, uninterrupted disturbance of all social conditions, everlasting uncertainty and agitation distinguish the bourgeois epoch from all earlier ones. All fixed, fast-frozen relations, with their train of ancient and venerable prejudices and opinions, are swept away, all new-formed ones become antiquated before they can ossify. All that is solid melts into air, all that is holy is profaned, and man is at last compelled to face with sober senses his real conditions of life, and his relations with his kind."

Se mistä Marx ja Engels tekstissään puhuvat kiinnostaa Blochia ensisijaisesti natsi-ideologian yhteydessä. Natsit pyrkivät propagandassaan poistamaan modernin ihmisen kokemuksesta epävarmuuden ja kaiken sen, mikä kadottaa pyhyyden. Natsit pyrkivät politikoimaan aikakokemuksen epäsynkronisuudella.

Blochin analyysi natsipropagandasta voidaan tiivistää kolmeen eri tekijään:

1. Iskulauseet: "Freiheit, Friede, Brot!". Tällaiset iskulauseet viittaavat sovittamattomaan menneisyyteen (unsettled past; vergangenheit), jonka vaikutukset olivat edelleen olemassa. Tässä Bloch tarkoittaa tietysti paitsi ensimmäisen maailmansodan ja maailmanlaajuisen laman vaikutuksiin, mutta myös yleiseen epäoikeudenmukaisuuden kokemukseen: maailma on ollut aina epäoikeudenmukainen!

2. Modernissa teollisuusyhteiskunnassa elävien ihmisten esimoderni, agraarinen tietoisuus. Väistyvät, jälkeenjääneet (Reste) luokat ja ihmisryhmät hakevat yhteiskunnasta tuotannollista positiota, vaikka heille ei sellaista voi olla.

3. Taisteluhuuto: taistelkaa! Käsky suunnata energia tuhatvuotisen valtakunnan rakentamiseen. Tässä viimeisessä osassa näyttäytyy jo mainittu "kasautunut viha/raivo" (pent-up anger/rage; Wut)

Blochin väite on siis se, että natsien propaganda ja retoriikka pyrki antamaan kapitalistisen teollisuusyhteiskunnan aiheuttamalla epävarmuuden (everlasting uncertainty) ja maallistumisen (merkityksen katoamisen) kokemukselle kuoliniskun: se pyrki tuomaan maailmaan takaisin vakauden ja pyhyyden joka oli teollisuusyhteiskunnasta kadonnut. Myös natsien rotuoppi voidaan ymmärtää tätä kautta. Rasistinen biologismi ei ollut millään tavoin uusi keksintö, vaan se oli ollut koko ajan olemassa. Natsit ainoastaan käänsivät korkeimman rodun ihanteen koskemaan valkoista, sinisilmäistä germaania, pikemminkin kuin tummaan mediterriaaniseen rotuun, joka oli vielä 100 vuotta aiemmin ollut ihmisen ideaalityyppi. Olennaista natsien biologismissa oli se, että kun kaikki tehtiin kysymykseksi rodusta, oli jotain jolla ylittää kapitalismin, teollisuusyhteiskunnan "ikuinen epävarmuus" (everlasting uncertainty) (Marx). Rotu oli natsien mielestä ihmisen kohtalo. Ihmistä ikuisesti määrittävä substanssi, joka tulisi aina ohjaamaan historiaa.

Myös pyrkimys tuoda pyhyys takaisin maailmaan oli rotuopin tärkeä motiivi. Pyhyys ei tällä kertaa kuitenkaan ollut mitään tuonpuoleista, vaan jotain hyvin konkreettista: verta ja maaperää. Natsismi on valistukseen, moderniin teollisuusyhteiskuntaan itseensä sisältyvä paradoksi, irrationaalisuus. Se ei ole irrationaalisuutta, joka mitätöisi valistuksen vaan se on valistukseen itseensä sisältyvä syvä ja inhottava irrationaalisuus.

Otto Dix - "Stormtroops Advancing Under Gas"

Ei kommentteja: